Lidmaatschap

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) kent als lid:

 1. regionale militaire ruitersportverenigingen (regionale afdelingen);
 2. andere aan de militaire ruitersport gelieerde verenigingen, stichtingen of andere entiteiten (gelieerden);
 3. natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde regionale afdeling (afdelingsleden);
 4. natuurlijke personen die lid zijn van, aangesloten zijn bij of deel hebben genomen aan een activiteit van een onder b. bedoelde gelieerde (leden via gelieerden); en
 5. natuurlijke personen die geen lid willen of kunnen zijn van een onder a. bedoelde afdeling en daarom rechtstreeks lid van de MRV zijn (persoonlijke leden), die zijn georganiseerd in de landelijke afdeling.

Als afdelingsleden en persoonlijke leden worden alleen toegelaten:

 1. militaire Ieden; en
 2. gastleden.

Militaire leden kunnen zijn:

 1. Nederlandse beroeps- of reservemilitairen in actieve dienst; of
 2. Nederlandse beroeps- of reservemilitairen buiten dienst.

Gastleden kunnen zijn:

 1. gezinsIeden van militaire leden;
 2. buitenlandse militairen en/of hun gezinsleden die bij een Nederlands onderdeel zijn gedetacheerd of tewerkgesteld, of in Nederland zijn gelegerd en van de faciliteiten van de MRV gebruik willen maken;
 3. burgers in dienst (geweest) van het Ministerie van Defensie en hun gezinsleden;
 4. geüniformeerd personeel van de Dienst Koninklijk Huis of de Nationale Politie; en
 5. personen die door het Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om gebruik te maken van de faciliteiten van de MRV.

Kandidaat-Ieden melden zich aan bij bij het landelijke bestuur of direct bij een regionale afdeling of gelieerde organisatie. Het landelijke bestuur beslist over de toelating van afdelingen en persoonlijke leden, en in uitzonderlijke gevallen over de toelating van afdelingsleden. Zie verder de statuten en reglementen.

Lidmaatschap van de MRV, een regionale afdeling of een gelieerde organisatie is verbonden met lidmaatschap van de KNHS. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden als nieuw lid

Klik op de link hieronder om je aan te melden als lid:

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS