21 februari 2021  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging (MRV) ‘Te Paard!’ roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 10 maart 2021 van 19:00 tot uiterlijk 21:30 uur. Deze vergadering vindt digitaal via Skype. Aangemelde deelnemers ontvangen hiervoor per mail een link.

 

De agenda:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 24 juni 2020 (klik hier)
 4. mededelingen voorzitter
 5. jaarverslag 2020 (klik hier)
 6. vaststelling jaarrekening 2020 (klik hier), de toelichting op de jaarrekening 2020 (klik hier), verslag kascontrolecommissie (KCC) (klik hier), decharge bestuur en benoeming KCC 2021
 7. begroting 2021 (klik hier) en de toelichting op de begroting 2021 (klik hier) en contributie van afdelingen en geassocieerde en gelieerde organisaties
 8. herbenoeming voorzitter bestuur MRV *)
 9. herbenoeming vertegenwoordiger landelijke afdeling **)
 10. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 11. mededelingen gelieerde organisaties
 12. mededelingen geassocieerde organisaties
 13. datum volgende AV
 14. rondvraag en sluiting. 

  

De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 worden hier tijdig ter inzage aangeboden. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.

 

*) De eerste bestuurstermijn van de voorzitter van de MRV, Generaal-majoor der Fuseliers bd drs Hans van der Louw, verloopt in juni van dit jaar. Het bestuur draagt generaal Van der Louw, die beschikbaar is voor een tweede termijn van drie jaar, voor.
 

**) Leden van de MRV die geen lid zijn van een regionale afdeling kunnen op donderdag 4 maart tussen 15:00 en 16:00 uur digitaal deelnemen aan de verkiezing (en benoeming) van de afgevaardigde van de landelijke afdeling. Hiertoe draagt het bestuur Ritmeester der Cavalerie bd Albert Lebon voor. Ritmeester Lebon heeft deze functie drie jaar vervuld en stelt zich ook beschikbaar voor een tweede termijn van drie jaar. Tegenkandidaten en deelnemers aan deze digitale vergadering  kunnen zich via secretaris@militaireruitersport.nl tot één maart aanmelden.

 

Deelnemers aan de AV kunnen zich tot 3 maart aanmelden voor de vergadering via secretaris@militaireruitersport.nl

 

 Overste Dirk Couvée (rechts) was van 1924 tot 1936 secretaris van de KMSV, de voorganger van de MRV; hier afgebeeld op het wedstrijdsecretariaat van de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam, waar hij, met de communicatiemiddelen van toen, als technisch gedelegeerde de leiding had over de voorbereiding en uitvoering van de hippische disciplines (dressuur, springen, military en moderne vijfkamp)