2 juni 2018  
KMSV stond 95 jaar geleden aan basis KNHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar is het 95 jaar geleden dat de Koninklijke Militaire Sportvereeniging (KMSV) het initiatief nam tot de oprichting van de Nederlandsche Hippische Sportbond, de voorganger van de KNHS. De KMSV is ook de voorganger van het KMSV-Fonds en de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV).

 

Volgens de annalen van de KMSV, de oudste in de hippische sport, vond de oprichting in 1923 als volgt plaats (citaten ingekort):

 

  • 'Op de Algemeene Vergadering (AV) memoreert de Voorzitter dat reeds gedurende vele jaren de ruitersport bij het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC) vertegenwoordigd wordt door de KMSV en twee afgevaardigden van het Bestuur regelmatig de vergaderingen bijwoonden. Het is bekend dat elke tak van sport slechts door een Bond of Vereeniging bij het NOC kan vertegenwoordigd worden.

    Het Bestuur der KMSV heeft besloten een vergadering bijeen te roepen van vertegenwoordigers van de vijf leidende vereenigingen op het gebied van de paardensport, teneinde te komen tot de oprichting van een Nederlandschen Hippischen Sportbond (NHS), met het doel om in het NOC werkelijk de geheele paardensportwereld in al haar onderdeelen te doen vertegenwoordigen. Daartoe zal dan de KMSV vrijwillig haar aansluiting bij het NOC overdragen aan den nieuwen Bond.

 

De KMSV stond niet alleen aan de basis van de KNHS, maar was ook een drijvende kracht achter de financiering, voorbereiding en organisatie van de ruiterwedstrijden op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam:

 

  • 1923: 'Het Bestuur heeft van het surplus tijdens de mobilisatie een Olympiade Fonds gesticht tot dekking van de uitgaven, verbonden aan de ontvangst der buitenlandsche deelnemers'.

  • 1924: 'Het Olympiade Fonds van de Vereeniging is ontstaan door de ontvangst van de gewone contributies tijdens de mobilisatiejaren, zonder dat wedstrijden werden georganiseerd. Door een vorige AV werd reeds goedgekeurd een bedrag van f 3.000 over te dragen aan den NHS, teneinde daarmede bijzondere onkosten te dekken voor hulp aan de deelnemers tijdens de Olympische Spelen'.

  • 1925: 'Met de wetenschap dat de Olympische Spelen in 1928 in Nederland gehouden worden en de uithoudingsproef van de Samengestelden Ruiterwedstrijd waarschijnlijk in de terreinen rondom Hilversum, achtte het Bestuur van den NHS het wenschelijk een internationalen wedstrijd uit te schrijven, zooveel mogelijk overeenkomende met dien van de Olympische Spelen. De organisatie daarvan werd opgedragen aan de KMSV'.

  • 1926: 'De vrees dat onder de eigen paarden en de rijkswedstrijdpaarden geen voldoende keuze zou zijn om een sterk team te vormen voor den Samengestelden Wedstrijd der Olympische Spelen in 1928, deed het Bestuur van den NHS besluiten de medewerking in te roepen van de militaire autoriteiten. Het voorstel werd gedaan een aantal geschikt geachte paarden uit den troep door officieren of onderofficieren te doen voorbereiden voor een in het najaar te houden proef op snelheid, uithoudingsvermogen en springmoyens. De proef, waaraan geen wedstrijdkarakter was verbonden, bestond uit 3 onderdeelen, en aan de KMSV werd de organisatie opgedragen'.

 

  • 1927: 'Met den meesten ernst zal de voorbereiding voor de Olympische Spelen ter hand genomen worden door het organiseeren van verschillende voorproeven, opdat een overzicht kan verkregen worden van de prestaties waartoe de paarden en ruiters in staat zijn. Het programma voor 1927 bevat dan ook niet minder dan 13 wedstrijden, waaronder Voorjaars- en Najaars Military, Dressuurproeven (zwaar en licht)'.

  • 1928: 'In opdracht van den NHS zal een Olympische Proef georganiseerd worden, teneinde vast te stellen op welke wijze de verschillende equipes voor de Olympische Spelen zullen worden samengesteld. Reglementair was de organisatie der Ruiterwedstrijden opgedragen aan den NHS, welks Bestuur deze taak overdroeg aan Reserve Majoor D.J. Couvée, secretaris der KMSV. Van de Ruiterwedstrijden werden de dressuurproeven afgenomen in het Sportpark te Hilversum, de uithoudingsproef in de omstreken van diezelfde stad, terwijl de beide springconcoursen in het Stadion te Amsterdam plaats vonden'.

 

De KMSV werd in 1953 omgevormd tot KMSV-Fonds, op initiatief van het toenmalige bestuur, dat bestond uit Brigadegeneraal der Cavalerie en Adjudant van HM de Koningin Charles Pahud de Mortanges, Brigadegeneraal der Artillerie Jan Portheine en de Luitenant-kolonels der Cavalerie bd jhr Sieg de Marees van Swinderen en Willy van den Wall Bake. Daarbij werden de in de WO II bewaarde kasgelden van de KMSV als startkapitaal in het KMSV-Fonds ingebracht. Klik hier voor meer informatie over het KMSV-Fonds en de illustere geschiedenis van de militaire ruitersport.

 Generaal Gerrit Maris was van 1923 tot 1929 voorzitter van de KMSV, de Nederlandsche Hippische Sportbond én de wereldwijd overkoepelende organisatie voor de hippische sport, de Fédération Equestre Internationale (FEI)