17 april 2023  
Verslag Algemene Vergadering 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op woensdag 29 maart
 
hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2023 op de Kromhoutkazerne in Utrecht. 

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde:

 

  • De notulen van de AV 2022 (klik hier) en het jaarverslag 2022 (klik hier) werden vastgesteld.
  • De kascontrolecommissie (KCC) deed verslag van de controle van de boeken van de MRV en adviseerde de AV het bestuur decharge te verlenen voor 2022.
  • De jaarrekening 2022 en de begroting 2023 werden vastgesteld. De AV verleende het bestuur conform het advies van de KCC decharge voor de jaarrekening 2022.
  • Tot leden van de KCC 2023 werden herbenoemd Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes en Eerste luitenant (R) der Huzaren Anteun Oosterhoff.
  • De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) nam in 2022 drie examens af, waarbij het Militair Ruiterbewijs elfmaal, het Militair Ruiterbewijs in Zilver tweemaal en het Militair Ruiterbewijs in Goud eenmaal werden behaald. Zie voorts (bijlage 7 van) de notulen voor de overige opmerkingen van de waarnemend voorzitter van de SMR.
  • De voorzitter las een verklaring voor waarin hij zijn aftreden bekendmaakte en nader toelichtte wat zijn beweegredenen daarvoor zijn. De penningmeester reageerde namens de overige leden van het bestuur MRV op de verklaring van de voorzitter. De voorzitter deelde mee dat een mogelijke opvolger voor de functie van voorzitter MRV inmiddels in beeld is, dat in een nader bijeen te roepen AV of middels een andere stemprocedure een opvolger benoemd zal worden en dat hij zich zal inzetten voor een adequate functieoverdracht.
  • De voorzitter wees de AV nader op het concept voor de Regeling Grensoverschrijdend Gedrag MRV en nodigde de aanwezigen uit daar desgewenst op te reageren. De aanwezigen bespraken dat het teleurstellend is dat grensoverschrijdend en ongewenst gedrag voorkomt binnen de vereniging en dat het spijtig is dat het zelfreinigend vermogen tekortschiet. Op de vraag of er al vertrouwenspersonen zijn aangesteld, antwoordde de voorzitter dat de penningmeester op interimbasis als zodanig zal fungeren en dat nog gezocht wordt naar een tweede (vrouwelijke) vertrouwenspersoon.
  • De voorzitter riep geinteresseerde leden op om zich te melden voor de functie van secretaris, die na deze AV vacant is geworden. Daarbij gaf de voorzitter aan dat het bestuur overweegt om een redacteur nieuwsberichten aan te stellen die de secretaris op dat onderwerp kan ondersteunen. De secretaris zou dan wel de eindredactie blijven voeren.

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze AV. De volgende AV is geagendeerd voor 27 maart 2024.

 Kolonel Harold de Jong nam in 2022 afscheid als vicevoorzitter MRV en voorzitter SMR. Voor zijn verdiensten als bestuurslid van de MRV ontving hij uit handen van de voorzitter MRV, generaal Hans van der Louw, een mooie (bereden) prent