21 april 2023  
Regeling grensoverschrijdend gedrag MRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grensoverschrijdend gedrag is een actueel maatschappelijk thema waarover steeds vaker berichten in de media verschijnen. Het kan daarbij gaan over pesten, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, en seksuele intimidatie en misbruik. Ook matchfixing en het gebruik van verboden middelen worden als grensoverschrijdend beschouwd. Grensoverschrijdend gedrag kan veel impact hebben op de betrokkene(n), op hun sportplezier en op de vereniging.

 

De Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (‘MRV’) staat voor een sociaal veilige omgeving waarin alle leden de ruitersport kunnen beoefenen. De MRV wil haar leden, regionale afdelingen en gelieerde organisaties ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag en, als het toch voorkomt, het tegengaan daarvan. Daarom is met ingang van 1 april 2023 de Regeling Grensoverschrijdend Gedrag MRV van kracht.

 

Veel van de leden van de MRV zijn werkzaam voor Defensie, als actief dienende militair, als reservist of als burgermedewerker. Daarnaast staat de MRV statutair ook open voor geüniformeerde medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis en de Nationale Politie en voor (gewezen) burgermedewerkers van Defensie en hun gezinsleden. In de praktijk vindt de beoefening van de ruitersport binnen het verband van de MRV veelal plaats in vrije tijd en op civiele locaties. Na consultatie van het Ministerie van Defensie is vastgesteld dat het integriteits­beleid van Defensie, inclusief de klachtenregeling ter zake van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag niet van toepassing geacht kan worden op de beoefening van sport in vrije tijd. Het feit dat de sportbeoefening plaatsvindt in (militair of politie-) uniform, maakt dat niet anders.

 

Voor de ontwikkeling van beleid over grensoverschrijdend gedrag en manieren om dit tegen te gaan, zoekt de MRV daarom aansluiting bij de initiatieven van NOC*NSF. Dankzij het in 2016 tot stand gekomen convenant tussen de MRV en de KNHS zijn de meeste leden van de MRV tevens lid van de KNHS, die op haar beurt als hippische sportbond is aangesloten bij NOC*NSF, de koepelorganisatie van de Nederlandse sportbonden. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is onderdeel van NOC*NSF en dé adviesinstantie op het gebied van veilige sport.

 

Gedragscodes voor sporters

De door NOC*NSF c.q. het CVSN opgestelde gedragscodes voor sporters beschrijven hoe sporters, en dus ook leden van de MRV, geacht worden zich te gedragen (klik hier). Leden van de MRV mogen van elkaar verwachten dat eenieder zich hieraan houdt.

 

Gedragscodes voor bestuurders, trainers en coaches

Op de website van het CVSN is ook te lezen welke eisen kunnen worden gesteld aan bestuurders, trainers en coaches, zodat zij een sociaal veilige omgeving kunnen creëren waarbinnen de ruitersport op een plezierige manier kan worden beoefend. De door NOC*NSF opgestelde gedragscodes zijn daarmee ook richtinggevend voor bestuurders, trainers en coaches van de MRV, regionale afdelingen en gelieerde organisaties.

 

Melden van grensoverschrijdend gedrag

Iedereen die grensoverschrijdend gedrag meemaakt of erdoor geraakt wordt, kan dit melden: ruiters, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, artsen, etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se het slachtoffer.

 

Melden kan bij een van de vertrouwenspersonen van de MRV of een bestuurslid van de MRV, de betreffende regionale afdeling of gelieerde organisatie, maar ook bij het CVSN (klik hier).

 

Na ontvangst van een klacht zal het betreffende bestuur, afhankelijk van de inhoud en de wensen van de betrokkene(n), eventueel na overleg met het CVSN, het gesprek met betrokkene(n) aangaan om tot een oplossing te komen. Een mogelijke oplossing kan zijn dat de melding wordt voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

 

Als de uitkomsten van het hiervoor genoemde gesprek of de uitspraak van het ISR daar aanleiding voor geven, kan het bestuur van de MRV, de regionale afdeling of gelieerde organisatie aan het lid dat zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag heeft gemaakt een ordemaatregel opleggen, waaronder (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan lessen of evenementen. Bij ernstige gedragingen kan het lid worden geroyeerd.

 

Voorlopig vervult Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine b.d. mr. drs. Michel Loof de functie van vertrouwenspersoon. Hij is te bereiken via penningmeester@militaireruitersport.nl.

 

Ter afsluiting: zoals de term 'grensoverschrijdend gedrag' zegt, gaat het hierbij om het overschrijden van grenzen. Het is de ontvanger die bepaalt waar zijn of haar grenzen liggen. Gedrag waar de een geen problemen mee heeft, kan voor de ander als grensoverschrijdend worden ervaren. Naast de hierboven beschreven meldingsprocedure is het de verantwoordelijkheid van alle leden van de MRV om grensoverschrijdend gedrag, ook in MRV-verband, bespreekbaar te maken en hen die grensoverschrijdend gedrag laten zien ter verantwoording te roepen.

 De oorspronkelijke keerzijde van de dit jaar 125 geleden door de KMSV ingestelde erepenning van de MRV werd in 1898 ontworpen door luitenant Lucas Roelfsema