5 april 2019  
Afdeling Rotterdam opgelegd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) informeer ik u over een situatie die is ontstaan ten aanzien van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling Rotterdam. Op voorhand excuses voor de lengte van dit bericht; ik meen u in deze volledig te moeten informeren.


Aanleiding hiervoor is enerzijds de statutaire reorganisatie die in 2018 zijn beslag heeft gevonden, en anderzijds het feit dat het bestuur van de afdeling Rotterdam via een niet aan de MRV gelieerde vereniging, de Vereniging tot Bevordering der Militaire Ruitersport in Rotterdam (VBMRR), heimelijk heeft geprobeerd het logo en de naam van de MRV merkenrechtelijk te claimen. Dat dit niet door de MRV wordt getolereerd spreekt voor zich.

 

Voor de goede orde, de afdeling Rotterdam is in 1967 opgericht als onderafdeling van de in 1956 opgerichte MRV. De toenmalige (bestuurs)leden stonden in de jaren 70 aan de basis van het Cavalerie Ere-Escorte. De in de Rotterdamsche Manège gevestigde afdeling organiseerde in de loop der jaren vele activiteiten en heeft een roemrijk verleden.

 

Een korte terugblik

Van 2014 tot en met 2017 heeft de MRV op verzoek van meerdere afdelingen gewerkt aan een nieuwe structuur, waardoor zij zich konden verzelfstandigen tot bij de Kamer van Koophandel ingeschreven regionale verenigingen. De afdelingen waren tot dan toe immers georganiseerd als ledengroepen binnen de landelijke MRV, waardoor zij geen eigen rechtsbevoegdheid en geen eigen governance hadden. Dat leidde tot complicaties bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten. Hiervoor was een statutenwijziging van de MRV nodig, plus eigen statuten voor de afdelingen.

 

De nieuwe structuur is van 2014 tot en met 2017 onderwerp van gesprek geweest op alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en Algemene Vergaderingen (AV) en unaniem aangenomen door de AV van 21 november 2017. Daarbij heeft de MRV bovendien gefaciliteerd dat de leden van de MRV en de afdelingen lid van de KNHS werden; dat de nieuwe statuten van de afdelingen notarieel werden verleden; dat afdelingen gebruik kunnen maken van een gunstige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; en dat gelieerde stichtingen en verenigingen, alsmede hun leden, dezelfde status en voordelen krijgen als de afdelingen. Alles zonder nadere kosten voor de leden.

 

Na de AV van 21 november 2017 bleek dat het bestuur van de afdeling Rotterdam moeite had met de nieuwe structuur. Daarom heb ik na mijn aantreden als voorzitter contact gezocht en met hen gesproken over mogelijke alternatieven om de afdeling Rotterdam ook binnen de nieuwe structuur als lid van de MRV te behouden. Na aanvullende bemiddeling op mijn verzoek door Luitenant-generaal der Cavalerie b.d. Tony van Diepenbrugge verzocht de afdeling Rotterdam op 1 december 2018 om erkend te worden als een aan de MRV gelieerde informele vereniging. Aangezien deze constructie afwijkt van de andere afdelingen, heeft het bestuur van de MRV dit verzoek aan de AV van 19 december 2018 voorgelegd.

 

De AV heeft dit verzoek na een kritische discussie aanvaard, waarmee de afdeling Rotterdam als lid van de MRV was herbevestigd. De afdeling Rotterdam kreeg daarbij toestemming om het logo en de naam van de MRV te blijven gebruiken, hoewel dat recht eigenlijk is voorbehouden aan verzelfstandigde afdelingen en niet is toegestaan aan gelieerde organisaties. Als bestuur waren we blij dat we de afdeling Rotterdam op deze wijze als lid van de militaire ruitersportfamilie konden behouden. Ik heb hierover ook nadrukkelijk positief gesproken op de Nieuwjaarsreceptie op 21 januari 2019.

 

Depot logo en naam MRV

Op 22 januari 2019 werden wij er echter op gewezen dat de afdeling Rotterdam op 3 december 2018, zonder de MRV te informeren, via de VBMRR het logo en de naam van de MRV merkenrechtelijk had gedeponeerd. Vanwege de voorgeschiedenis, het feit dat dit door een derde partij, precies ten tijde van de aanvraag van een bijzondere status én in het geheim was gedaan, werd deze actie door het bestuur van de MRV, na uitvoerig overleg, beoordeeld als het in ernstige mate in strijd handelen met de statuten, reglementen en besluiten van de MRV, met als mogelijk bijkomend doel om de MRV op onredelijke wijze te (kunnen) benadelen.

 

Daarop heeft de vicevoorzitter het bestuur van de afdeling Rotterdam en de VBMRR op 10 maart 2019 persoonlijk aangesproken en verzocht het depot in te trekken. Ze weigerden. Op 12 en 14 maart 2019 heeft hij nogmaals, nu schriftelijk, aangedrongen op intrekken van het depot. Ze weigerden opnieuw. Pas na sommatie door een merkenrechtadvocaat, die er op 22 maart 2019 op wees dat dit als een te kwader trouw verricht depot zou kunnen kwalificeren, bleken ze hiertoe bereid.

 

Tegelijk met het intrekken van het depot verklaarde het bestuur van de afdeling Rotterdam niet langer gelieerd te willen zijn aan de MRV en de naam ‘Militaire Ruitersport Vereniging’ niet langer te zullen gebruiken. Dit ging vergezeld van een onjuiste en incomplete voorstelling van zaken in de communicatie naar het bestuur.

 

En nu?

Deze gang van zaken heeft ons zeer geraakt. Allereerst hebben wij er alles aan gedaan om de afdeling Rotterdam als lid van de militaire ruitersportfamilie te behouden. Vervolgens heeft de AV toegestemd in de door de afdeling Rotterdam aangevraagde bijzondere constructie en haar als gelieerde informele vereniging erkend. Achteraf bleek dat het bestuur van de afdeling Rotterdam, precies ten tijde van het overleg daarover, in het geheim het logo en de naam van de MRV had geclaimd. Pas na tussenkomst door een merkenrechtadvocaat werd dit depot ingetrokken, waarna het bestuur van de afdeling Rotterdam besloot haar gelieerde lidmaatschap op te zeggen. Al het voorgaande in acht nemend, hebben wij geen andere keuze dan de opzegging te aanvaarden en de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling Rotterdam na 52 jaar – helaas - als opgelegd te beschouwen.

 

Indien u hier verder vragen over heeft, kunt u mij te allen tijde benaderen via voorzitter@militaireruitersport.nl.

 

Namens het bestuur van de MRV,

de voorzitter

 

 

 

drs. Hans van der Louw

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en

Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning